algemene voorwaarden en privacybeleid

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan IMPULS opdracht verstrekt.

1.2 Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan coachsessie, coachtraject, opleiding, workshop, training, lezing en dergelijke.

1.3 Opdrachtnemer: IMPULShier verder te noemen IMPULS

2. Toepassing algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen IMPULS en een opdrachtgever en/of een deelnemer.

2.2 De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de voorwaarden IMPULS heeft bereikt en/of de deelnemer de werkrelatie aangaat met IMPULS.

3. Tarieven en kosten

3.1 De deelnemer of de opdrachtgever die de inschrijving verricht, is het geld voor een lezing, coaching, workshop, training, retreat verschuldigd op het moment waarop de deelnemer voor een lezing, coaching, workshop, training, retreat geplaatst is blijkens het bericht van plaatsing.

4. Aard dienstverlening IMPULS

4.1 Alle diensten van IMPULS/True nature NOW zijn inspanningsverbintenissen.

4.2 De begeleiding en dienstverlening is gericht op inzicht en bewustwording. De deelnemer past deze naar eigen keuze al dan niet toe. IMPULS/True nature NOW kan geen garantie afgeven voor het behalen van gewenste doelen. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor effecten van eigen handelen, activiteiten van IMPULS/True nature NOW zijn gericht op het bevorderen van auto-nomie en zelfsturing van deelnemers.

5. Informatieverstrekking en acceptatie

5.1 Deelnemers en opdrachtgevers dienen alle informatie aan IMPULS te verstrekken die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opdracht zoals verstrekt aan IMPULS.

6. Annulering van activiteiten

6.1 IMPULS is bevoegd een lezing, coachtraject, workshop, training, retreat of lezing te annuleren wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen, echter nooit binnen een termijn van vijf dagen voor de geplande datum, behoudens enig ander luidend beding in de overeenkomst. Nadien kan een opleiding, workshop, training, of lezing, door IMPULS alleen geannuleerd worden wegens bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het niet beschikbaar zijn van één of meerdere trainers of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde locatie.

6.2 Als hetzij de deelnemer/cursist, hetzij IMPULS, door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoeringsdata van de activiteiten te veranderen, brengt de één de ander daar direct van op de hoogte en treden partijen met elkaar in overleg om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata en over wat ieder zal doen om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren. De tengevolge kosten van het uitstel van de activiteiten eventueel ontstane extra kosten zijn voor rekening van de partij aan wiens zijde de oorzaak van het uitstel ligt.

6.3 De deelnemer heeft na inschrijving een bedenktermijn van zeven dagen om zijn inschrijving ongedaan te maken zonder consequenties.

6.4 De deelnemer of opdrachtgever is bevoegd tot twee weken voor aanvang van de opleiding een inschrijving kosteloos te annuleren, indien korter dan twee weken voor aanvang wordt geannuleerd is, naast de tot dan toe gemaakte directe en indirecte kosten, 50% van het geld voor coachingtraject, opleiding, workshop, training, of lezing verschuldigd. Bij annulering na aanvang van coachingtraject, opleiding, workshop, training, of lezing is Deelnemer of Opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd.

6.5 Wanneer een deelnemer aan een coachingsessie niet kan komen op een afspraak, dient dat minimaal 24 uur voor de afspraak doorgegeven te worden, indien dit korter dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, of indien de Deelnemer niet verschijnt, dan worden de kosten voor de afspraak in rekening gebracht.

7. Betalingen

7.1 Betalingen dienen 30 dagen na factuurdatum op bankrekening van IMPULS te zijn bijgeschreven.

7.2 Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente, zijn geheel voor rekening van Opdrachtgever of Deelnemer.

7.3 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of het toepasselijk verklaren van de wet schuldsanering natuurlijke personen van een deelnemer, zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever of Deelnemer direct opeisbaar zijn.

8. Dossier en privacyverklaring 

Met de privacyverklaring, ook wel privacy policy geheten, wordt beoogd te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

8.1 Door IMPULS wordt beperkt aan dossiervorming gedaan.

8.2 Dossiers zijn uitsluitend ter inzage van IMPULS en betreffende deelnemer. Een opdrachtgever heeft geen inzage in dossier, ook niet als betreffende deelnemer daar toestemming voor geeft.

8.3 De ervaringen die IMPULS opdoet tijdens contacten met deelnemer(s) kunnen verwerkt worden in uitingen en contacten met anderen op een zodanige manier dat in redelijkheid niet te achterhalen is met welke deelnemer IMPULS deze ervaring heeft opgedaan. Deelnemers kunnen hiertegen schriftelijk bezwaar maken.

8.4 Persoonsgegevens worden slechts verwerkt nadat betrokkene adequaat is geïnformeerd over doel en wijze van verwerking.

8.5 Via de beveilgde website van handeibert.nl en truenaturenow.nl verkregen persoons-gegevens: voor en achternaam, telefoonnummer en emailadres, worden gebruikt om contact op te nemen met betrokkene om verdere afspraken te maken of om informatie te verstrekken over de activiteiten van IMPULS. Bij inschrijving van diensten van IMPULS, worden deze persoonsgegevens bewaard ten behoeve van de administratie en facturering en mailing om informatie te verstrekken over de activiteiten die IMPULS organiseert.

8.6 Verkregen persoonsgegevens zoals vermeld in punt 8.5, worden opgeslagen op de computer van IMPULS, welke alleen te raadplegen zijn door medewerkers van IMPULS. De database is beveiligd d.m.v. firewall, software en beveiligde website.

8.7 IMPULS zal nooit zonder toestemming van deelnemer de persoons-gegevens verstrekken aan derden. Wij behandelen de persoonsgegevens waarover wij beschikken vertrouwelijk. Cookies zijn niet van toespassing op onze websites. www.cookiechecker.nl

8.8 Betrokkene is te allen tijde gerechtigd om zijn/haar persoonsgegevens te laten verwijderen uit de database/mailinglijst van IMPULS d.m.v. een schriftelijk verzoek of door aanklikken van de unsubscribe knop op de nieuwsbrief.

8.9 Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy-verklaring te raadplegen. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 IMPULS draagt zorg om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden dat desondanks incidenteel onvolledige of irrelevante inhoudelijke informatie wordt verstrekt, hetzij door de trainer / begeleider tijdens de lezing, coaching, opleiding, workshop, training of lezing, hetzij in het schriftelijk materiaal dat als onderdeel van de activiteiten aan deelnemer wordt verstrekt. IMPULS sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit.

9.2 IMPULS is niet aansprakelijk voor schade aan zijde van deelnemer die voortvloeit uit een reeds voor de dienstverlening bij de deelnemer aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.

9.3 IMPULS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat IMPULS is uitgegaan van, door of namens Deelnemer en/of opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. (zie ook 5.1)

10. Klachten

10.1 Wanneer de opdrachtgever en/of deelnemer niet tevreden is over een door IMPULS geleverde dienst, dient dit binnen 14 dagen na het leveren van deze dienst aan IMPULS schriftelijk te worden gemeld. Er vindt dan overleg plaats over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de klacht verholpen wordt.

11. Auteursrecht

11.1 IMPULS, dan wel degene (Han Deibert ) die het schriftelijk materiaal dat IMPULS verstrekt bij de uitvoering van haar activiteiten schrijft dan wel samenstelt, blijft eigenaresse van het daarop berustend auteursrecht.

11.2 Zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming is het de deelnemer, opdrachtgever dan wel anderen, niet toegestaan het materiaal te reproduceren of anders te gebruiken dan als naslagwerk.

12. Vrijwaring

12.1 Derden kunnen aan dienstverlening IMPULS geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart IMPULS voor alle aanspraken van derden.

13. Vindplaats Algemene Voorwaarden IMPULS

13.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website en/of worden voorafgaand aan inschrijving Deelnemer meegezonden per mail, dan wel per post. Bij inschrijving geeft de Deelnemer of Opdrachtgever akkoord op deze Algemene Voorwaarden.  

IMPULS: eenmanszaak Han Deibert.